Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Türkiye’nin köklü tarihsel ve kültürel birimi ön plana çıkarmak suretiyle Türkiye’nin ekonomisi, siyasi hayatı, kültürü, tarihi, dili, coğrafyası, sosyal hayatıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 7 Temmuz 2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmî Gazete’de yönetmeliğinin yayınlanmasıyla kurulmuştur. Merkez yürüteceği faaliyetlerle, Türkiye’nin bilinirliğinin artması, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması, ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye ile ilgili çalışma yürüten uzmanlar arasında fikir alışverişi ve ilmi dayanışmanın sağlanacağı bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Söz konusu amaçlar doğrultusunda Merkez’in yürüteceği faaliyetler;

  • Araştırma alanlarında tek başına ve/veya yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası nitelikte her türlü eğitim ve sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenlemek,
  • Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatıyla ilgili olarak düzenli aralıklarla kamuoyu araştırmaları yürütmek, yürütülen araştırmalara katkı sağlamak ve araştırma çıktılarının ilgili kişi/kuruluşlarla paylaşılmasını sağlamak,
  • Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki diğer araştırma merkezleriyle işbirliği içerisinde disiplinlerarası faaliyetler yürütmek,
  • İlgi alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası nitelikte disiplinlerarası araştırma, inceleme ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve mevcut projelere katkı sağlamak,
  • Türkiye’ye ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve kişiler arasında fikir alışverişi sağlanacağı ayrıca farklı disiplinlerden insanların bir araya geleceği bir iletişim platformu yaratmak,
  • Türkiye’nin ekonomisi, siyasi hayatı, kültürü, tarihi, dili, coğrafyası, sosyal hayatıyla ilgili olarak yayın yapmak ve/veya yayınlara katkı sağlamak suretiyle Türkiye’nin bilinirliğinin artmasını sağlamak,
  • Araştırma alanlarında bilgi üretmenin yanı sıra işlenmiş bilginin daha geniş kitlelere duyurulmasıyla Türkiye’nin soysal, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak.