Lisansüstü Semineri: Dr. İsmail Erkam Sula

Lisansüstü Semineri: Dr. İsmail Erkam Sula

Türkiye Çalışmaları Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğiyle, 29 Kasım 2017'de  gerçekleştirilen lisansüstü seminerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. İsmail Erkam Sula konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Sula, "Dış Politikada Söylem ve Eylem: Karşılaştırmalı Bir İnceleme” başlıklı araştırmasını KHAS  Uluslararası İlişkiler Programı'na kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerle paylaştı.

Dr. Sula'nın çalışması, Türkiye dış politikasını (TDP) iki dış politika analizi (DPA) aracını kullanarak incelemektedir: Rol Kuramı ve Olay Verisi Analizi. Rol kuramı, dış politika davranışının karar alıcıların rol tasavvurlarını icra etme girişimi olduğunu iddia eder. Bu konudaki yazın çoğunlukla karara alıcıların rol tasavvurlarına odaklanmaktadır. Ancak, mevcut çalışmaların büyük çoğunluğu yaptıkları incelemelere dış politika eylemlerini kapsamlı bir biçimde dâhil etmemektedir. Bu çalışma, böyle bir yaklaşımın rol kuramının açıklama gücünü aksattığını ve devletlerin dış politika eylemlerine odaklanan düzenli bir yaklaşım geliştirilmesi ihtiyacı doğurduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle devletlerin gerçek dış politika icraatlarına dair veri toplamak üzere uluslararası haber raporlarını inceleyen olay verisi inceleme yöntemini kullanmaktadır. Olay verisi inceleme yöntemini rol kuramı ile birleştiren bu çalışma TDP söylem ve eylemleri arasındaki paralelliği gözlemlemekte ve ölçmektedir. İki yöntem kullanarak veri toplamaktadır: el ile kodlanan içerik analizi ve bilgisayar destekli olay verisi analizi. Böylece, Türkiye’nin 5 bölgeye yönelik dış politikasını inceleyen Türkiye’nin Dış Politika Rolleri ve Olayları Veriseti’ni (TDPROV) inşa etmektedir: Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Sahraaltı Afrika, ve Avrupa-Atlantik.

Bu veriseti 86 adet dış politika konuşmasının el ile kodlama (hand-coding) yöntemiyle, 36.000 uluslararası haber raporunun bilgisayar programı aracılığıyla kodlanması sonucunda oluşturulmuştur. İlgili veriseti, Türkiye’deki karar alıcıların tasavvurları ile ülkenin dış politika eylemleri arasındaki ilişkiyi gözlemlemeyi mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak, veriseti içerisinden oluşturulan figür ve grafikler yoluyla geliştirilen açıklamalar çalışmanın iki temel iddiasının geçerliliğine dair kanıtlar sunmaktadır: 1) Türkiye’nin komşu bölgelere yönelik ulusal rol tasavvurlarında bölgeye özgü  farklılıklar vardır. Liderler Türkiye için her bölgede farklı roller tasavvur etmektedir. 2) Dış politikada söylem ile inşa edilen tüm rol tasavvurları dış politikada eyleme dönüşmemektedir. Özellikle Avrupa-Atlantik bölgesine ve Ortadoğu’ya yönelik dış politika söylem ve eylemleri arasında bazı dönemlerde ciddi farklılıklar gözlemlenebilmektedir. 

Dr. İsmail Erkam Sula 

Regional Directions of National Role Conceptions: Turkey’s Foreign Policy in its Neighborhood” başlıklı doktora tezini savunarak tamamlamıştır. Dış politika analizi, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası güvenlik konularında uluslararası hakemli dergilerde (SSCI dâhil) yayınlanmış makaleleri ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli bildirileri bulunmaktadır. AYBU Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (ULİSA) Akademik Koordinatör ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2017-2018 Akademik yılı güz döneminde Bilkent Üniversitesi’nde “IR439 - Türk Dış Politikası”, TED Üniversitesi’nde “PSIR367 -  Uluslararası Hukuk” ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde “INRE – 303 Uluslararası Örgütler” ile “INRE 205 – Dış Politika Analizi” derslerini vermektedir.